Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


Ranking reglement voor ILCA 4 / 6 / 7

NED-ILCA                              4/7/2022

 

Hoofdstuk 1: NED-ILCA Ranking

Artikel 1.1: Doelstelling van de NED-ILCA Ranking

 1. Doelstelling van dit reglement is het op eerlijke wijze selecteren van de beste zeiler(s) voor:
 • Deelname aan internationale evenementen (indien selectie vereist is door de overkoepelende organisatie. Bijvoorbeeld W(J)K, E(J)K, Worldcups.
 • Verdeling van eventuele subsidies in de ILCA 4 / 6 / 7 / Master
 • De Nationale Training Teams (NTT's) in de ILCA 4 / 6 /7
 1. De in dit reglement gebruikte aanduiding “zeiler” moet worden gelezen als zeiler/ zeilster.

 

Artikel 1.2: Overkoepelende voorwaarde voor uitzending

Het aantal door de NED-ILCA geselecteerde zeilers voor gelimiteerde evenementen wordt bepaald door de reglementen van de overkoepelende organisatie. Indien dit door deze niet wordt aangegeven is de inschrijving vrij.

 

Artikel 1.3: Voorwaarde om opgenomen te worden in de NED-ILCA Ranking en uitgezonden te worden.

1. Om in aanmerking te komen voor de Ranking moet een zeiler:

● De Nederlandse Nationaliteit hebben of domicilie in Nederland hebben conform World Sailing Regulation 24.5.4;

● Lid zijn van NED-ILCA.

● In het bezit zijn van een startlicentie afgegeven door het Watersportverbond.

● In alle wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt, varen met een boot die is voorzien van een geldig registratiebewijs.

2. Om voor kwalificatie voor een dames-evenement in aanmerking te komen moet men bovendien van het vrouwelijke geslacht zijn.

3. Om voor kwalificatie voor een jeugdevenement in aanmerking te komen moet men voldoen aan de door de overkoepelende organisatie voorgeschreven leeftijdsgrenzen.

Artikel 1.4: Aangewezen selectiewedstrijden 2022-23

 

Voorjaarsselectie 2023

United 4 

 25-26 april 2023

United 4 

 9-10 mei 3023

Dutch Youth Regatta 

 21-24 mei 2023

 

 

Najaarsselectie 2022

 U4 

3-4 september 2022

U4 

23-24  september 2022

NED-ILCA evenement / ONK ILCA 

30 sept -1/2 oktober 2022

* Intentie is alle 3 de evenementen mee te laten tellen. Dit aantal kan worden aangepast wanneer er een evenement afgelast wordt of wanneer er door te weinig inschrijfplekken zeilers die voor een NTT selectie in aanmerking komen, niet kunnen deelnemen. Het WSV neem dit besluit in overleg met de NED-ILCA voor de start van het evenement. De selectie kan dus uiteindelijk ook maar 1 evenement i.p.v. 3 evenementen bestaan.

 

Artikel 1.5: Regels t.a.v. de berekening van de NED-ILCA Ranking

 1. Voor de berekening van de ranking-standen in de verschillende groepen zal gebruik worden gemaakt van het lage puntsysteem, deze staat omschreven in de regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024 (appendix A).
 2. Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en wordt als zodanig meegeteld.
 3. Buitenlandse deelnemers zullen worden meegeteld in de uitslagen.
 4. Niet NED-ILCA -leden zullen wel worden meegeteld in de uitslagen maar uit de ranking worden geschrapt.
 5. Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als ranking-evenement vormen samen 'de Ranking'. Indien er sprake is van medal races en/of finals dan zijn het alle wedstrijden voordat er overgegaan wordt op finals en/of medal races die meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: indien de selectie bestaat uit 1 evenement zal de einduitslag van dit evenement tellen).
 6. Aan het einde van de (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 4 races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 3 starts geen aftrek wordt toegepast, een serie van 4 t/m 7, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de gehele serie worden gedaan.
 7. We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1 evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er sprake is van geen geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden. (zie artikel 1.7).
 8. Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal inschrijvingen (indien de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen, lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).

   

  Artikel 1.6: Regels t.a.v. het vaststellen van de ranking

  1. De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele aftrek, zoals omschreven in artikel 1.5.6., op de eerste plaats van de lijst staat.
  2. Indien zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge rangorde vastgesteld conform de in appendix A (regels voor wedstrijdzeilen 2021- 2024) omschreven procedure.
  3. Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld moet worden, geldt de voorlopige uitslag.
  4. Het Watersportverbond volgt in principe deze selectiestand, tenzij zij gegronde redenen heeft om daarvan af te wijken. In dit geval zal de NED-ILCA dit zo snel mogelijk communiceren met haar leden.

   

  Artikel 1.7: Onvoorziene omstandigheden

  Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden zal de wedstrijdsecretaris van de NED-ILCA in overleg met het Watersportverbond beslissen.

   

  Hoofdstuk 2: Samenstellen van de NTT’s op basis van de NED-ILCA Ranking.

  Artikel 2.1: NTT samenstelling op basis van de NED-ILCA najaarsranking

  Het Watersportverbond selecteert op basis van de NED-ILCA  najaarsranking objectief het volgende aantal zeilers per klasse:

  - top 6 ILCA 4 zeilers. (kunnen subjectief worden aangevuld met 4 wildcards).

  - top 6 ILCA 6 zeilers (kunnen subjectief worden aangevuld met 4 wildcards).

  - top 6 ILCA 7 zeilers (kunnen subjectief worden aangevuld met 4 wildcards).

   

  Hoe wordt dit gedaan?:

  Stap 1: Selectie van de beste zeilers met leeftijdsrestricties

  Op volgorde van de ranking wordt het team objectief gevuld t/m het hierboven genoemde aantal zeilers die tot het einde van de NTT periode voldoen aan de jeugdleeftijd restricties voor de jeugd kampioenschappen. (ILCA 6 (U19) en ILCA 4 (U18) ILCA 7 (U21)).

  De NTT periode loopt in een normaal seizoen van begin oktober t/m september het jaar erop.

  Deze methode wordt gehanteerd t/m de top 12 in ILCA 7, top 12 in de ILCA 4  en t/m de top 20 van ILCA 6 NED-ILCA najaarsranking (dit is de totale ranking ook met senioren erbij, zoals hij door de NED-ILCA wordt gepubliceerd).

   

  Stap 2: Objectief aanvullen van het NTT met meisjes, indien nodig.

  In het geval dat er geen 2 meisjes bij de selectie zitten van de in stap 1 geselecteerde zeilers, wordt het aantal meisjes op basis van ranking aangevuld t/m 2. Dit kan ten koste gaan van de laatste of laatste 2 objectieve plekken van de in stap 1 genoemde criteria. Voorwaarde is wel dat de meisjes bij de eerste 12 (ILCA 4)  of eerste 20 (ILCA 6) staan op de NED-ILCA najaarsranking.

  Mocht dit niet het geval zijn of hoeft er bijvoorbeeld maar met 1 meisje aangevuld te worden om op 2 te komen dan worden deze resterende plek(ken) volgens de ranking aangevuld volgens de methode beschreven in stap 1.

   

  Stap 3: Commitment eis

  Naast de omschreven eisen in stap 1,2,4,5 en 6 geldt er ook een commitment eis, namelijk:

  Aanwezigheid op 90% van het voorgelegde Nederlandse programma 
  + deelname aan 2 piek evenement (JEK en JWK (indien in Europa)
  + 2  buitenlandse trainingsstages in de maanden december t/m maart. 

  Overige buitenlandse activiteiten op het programma worden sterk aangeraden, maar zijn niet verplicht.
  Er wordt van april t/m oktober in Nederland ook op de vrijdag getraind, de zogenaamde ‘Bonus Friday’. Minimale aanwezigheid is 1x per kalendermaand.

  Het volledige NTT programma komt neer op ongeveer 90 dagen zeilen in Nederland en 30 dagen zeilen in het buitenland. (dit kan per seizoen verschillen).
  Het programma wordt samengesteld door de hoofdcoach NTT en ruim vooraf gecommuniceerd.
  Binnen het NTT programma valt ook het fysieke programma, dat aangeboden wordt door het NTT; dit fysieke programma wordt voor een deel thuis afgewerkt en voor een deel tijdens trainingsdagen. Deze dagen tellen niet mee als zeildagen in het programma. Het doen van fysieke trainingen is verplicht.

   

  Stap 4: Gewicht restrictie

  Wanneer zeilers de prestatie norm hebben gehaald voor het NTT kunnen ze nog geweigerd worden wanneer ze niet voldoen aan de eis voor het gewicht. Wanneer verwacht wordt dat ze deze binnen korte tijd gaan halen, wordt ook voldaan aan de gewicht eis. (Watersportverbond in overleg met de verantwoordelijk programma coach bepaalt dit).

  NTT ILCA 4:         > 52 Kg en <66  Kg

  NTT ILCA 6:         > 64 Kg en < 76 Kg

  NTT ILCA 7:         > 75 Kg en <88 Kg

   

  Zijn er binnen de eerste 4 stappen zeil(st)ers die niet op de uitnodiging in gaan, dan worden deze plaatsen niet automatisch aangevuld. Het Watersportverbond bepaalt dit in overleg met de programma coach.

   

  Stap 5: Selectie via wildcard

  Het Watersportverbond heeft 4 wildcards voor de ILCA 4 , 4 wildcards voor de ILCA 6 en 2 wildcards voor de ILCA 7.
  Het is geheel aan de verantwoordelijke programma coach om samen met de ILCA hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie en of deze wildcards worden toegewezen. Bij het accepteren van de wildcard ben je volledig onderdeel van het NTT team.

   

  Stap 6: Sportmedische keuring

  Om definitief toe te kunnen treden tot de NTT moet er bovendien een Sportmedische keuring gedaan worden en deze moet positief zijn.

   

  Artikel 2.2: NTT aanvulling gedurende het seizoen.

  De NTT’s worden samengesteld op basis van de NED-ILCA najaarsranking.
  Het Watersportverbond kijkt gedurende het seizoen of ze het huidige NTT willen aanvullen met wildcards voor nieuwe zeilers.

  Redenen voor een wildcard kunnen zijn:

   - Opvallende resultaten in de NED-ILCA voorjaarsranking

  - Subjectieve inschatting van de potentie van een zeiler

  - Subjectieve inschatting van het eigenaarschap van de zeiler. Denk hierbij aan intrinsieke motivatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, assertiviteit van de zeiler.

   

  Het is geheel aan de hoofdcoach NTT om samen met de  ILCA hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie deze wildcards worden toegewezen en wanneer.

   

  Artikel 2.4: Onvoorziene omstandigheden

  In gevallen waarin het reglement van hoofdstuk 2 niet voorziet, beslist het Watersportverbond.  

  Hoofdstuk 3: Uitzending en begeleiding naar W(J)K en E(J)K vanuit het Watersportverbond.

  De visie van het Watersportverbond is zeilers te laten racen op wedstrijden van hun niveau. Dit betekent dat zeilers een goede kans moeten hebben om bij de eerste 50% van het deelnemersveld te eindigen.

  Artikel 3.1: WSV begeleiding tijdens ILCA en EURILCA W(J)K en E(J)K

  Wanneer er een W(J)K en/of E(J)K in het NTT programma  staat, worden alleen de NTT zeilers begeleid vanuit het Watersportverbond. Uiteraard kunnen andere jeugdzeilers ook deelnemen aan de Jeugd Kampioenschappen. De begeleiding kan worden geregeld via de Regionale Training Centra of via privé initiatieven.