Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


Selectiereglement 2023

Selectiereglement voor het Nationale Training Team ILCA 4, ILCA 6 en ILCA 7 per najaar 2023

Dit reglement bepaalt de voorwaarden en de manier van selectie voor het Nationale Training Team (hierna: NTT) ILCA 4, ILCA 6 en ILCA 7.

NED ILCA hanteert de selectiestand als leidraad voor de voordracht van het NTT ILCA 4, ILCA 6 en ILCA 7 bij het Watersportverbond in het najaar 2023 voor de periode 1 oktober 2023 t/m 1 oktober 2024.

1. Algemene voorwaarden

1.1. Nationaliteit

De kandidaat zeil(st)er(s) dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

-of-

De kandidaat zeil(st)er(s) dienen toestemming te hebben van World Sailing en het Watersportverbond om voor Nederland uit te kunnen komen op internationale kampioenschappen. Conform World Sailing Regulation 17.

1.2. Deelnamerecht

Kandidaat zeil(st)er(s) waarvan het World Sailing Deelname-recht is ingetrokken komen niet in aanmerking voor selectie. Conform World Sailing Regulation 19.

1.3. Wedstrijdlicentie

Kandidaat zeil(st)er(s) dienen in het bezit te zijn van een door het Watersportverbond uitgegeven wedstrijdlicentie. Watersportverbond wedstrijdzeilen: RRS 46 en 75.

1.4. Leeftijdsgrens

Om voor selectie in het Watersportverbond NTT ILCA in aanmerking te kunnen komen dient men niet ouder te zijn dan:

 • Voor ILCA 4 geboren 2007 of later;
 • Voor ILCA 6 geboren 2006 of later;
 • Voor ILCA 7 geboren 2002 of later;

Voor uitzendingen naar internationale kampioenschappen geldt de leeftijdslimiet voor het desbetreffende evenement.

2. Kandidaten

2.1. Kandidaatstelling

Om in aanmerking te komen voor selectie of uitzending dient een kandidaat lid te zijn van het Watersportverbond of een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging en NED ILCA en de contributie te hebben betaald.

Na selectie voor het NTT is lidmaatschap en het voldoen van het lidmaatschapsgeld aan het Watersportverbond Talentplan verplicht.

2.2. Inschrijving

Kandidaat zeil(st)er(s) dienen zich zelf in te schrijven voor de selectiewedstrijden (voor zover van toepassing).

3. Selectie

3.1. Selectiewedstrijden

Voor de ILCA 4, ILCA 6 en ILCA 7 bestaat de najaar selectie uit de volgende evenementen:

Datum Evenement Locatie
9-10 september 2023 United4* Roompot, Kamperland
23-24 september 2023 United4 Medemblik
29-30 september, 1 oktober 2023 ONK Medemblik

* Voor de ILCA 7 vervalt de United4 van 9-10 september als selectie moment.

Voor de ILCA 4, ILCA 6 en ILCA 7 bestaat de voorjaar selectie uit de volgende evenementen:

Datum Evenement Locatie
23 - 24 april 2024 United4 Medemblik
9-12 mei 2024 DYR Workum

* Intentie is alle 2 de evenementen mee te laten tellen. Dit aantal kan worden aangepast wanneer er een evenement afgelast wordt of wanneer er door te weinig inschrijfplekken zeilers die voor een NTT selectie in aanmerking komen, niet kunnen deelnemen. Het Watersportverbond neem dit besluit in overleg met de NED-ILCA voor de start van het evenement. De selectie kan dus uiteindelijk ook maar uit 1 evenement bestaan.

Note: Alleen de najaarselectie telt voor kwalificatie NTT.

In elke klasse is ook - in bijzondere omstandigheden - een wildcard regeling voorzien.

3.2. Regels t.a.v. de berekening van de ranking

Voor de berekening van de ranking standen in de verschillende groepen zal gebruik worden gemaakt van het lage punt systeem, deze staat omschreven in de regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024 (appendix A).

Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en wordt als zodanig meegeteld.

Buitenlandse deelnemers zullen worden meegeteld in de uitslagen.

Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als ranking evenement vormen samen 'de Ranking'. Indien er sprake is van medal races en/of finals dan zijn het alle wedstrijden voordat er overgegaan wordt op finals en/of medal races die meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: indien de selectie bestaat uit 1 evenement zal de einduitslag van dit evenement tellen).

Aan het einde van de (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 5 races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 4 starts geen aftrek wordt toegepast, een serie van 5 t/m 9, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de gehele serie worden gedaan.

We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1 evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er sprake is van geen geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden.(zie artikel 1.7).

Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal inschrijvingen (indien de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen, lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).

3.3. Regels t.a.v. het vaststellen van de ranking

De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele aftrek, zoals omschreven in artikel 1.5.6., op de eerste plaats van de lijst staat.

Indien zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge rangorde vastgesteld conform de in appendix A (regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024 ) omschreven procedure.

Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld moet worden, geldt de voorlopige uitslag.

4. Uitnodiging voor Nationale Training Team

De kandidaat-zeil(st)er(s) worden uitgenodigd op volgorde als vermeld in de tabel in artikel 4.1. Een zeil(st)er dient de uitnodiging schriftelijk te bevestigen aan de secretaris van NED ILCA en zich daarbij te committeren aan het NTT programma door voor het gehele programma in te tekenen en een aanwezigheid van > 80% te halen. Daarnaast zijn nog aanvullende voorwaarden van kracht.

4.1. Beschikbare plaatsen Nationale Training Team

De invulling van de selectie plaatsen gebeurt in de volgorde als in onderstaand schema uitgewerkt.

Het Watersportverbond selecteert op basis van de NED ILCA najaarsranking, objectief het volgende aantal zeilers per klasse:

Klasse Nationaal Training Team Opmerking
ILCA 4 Maximaal 6 zeilers,waarvan minimaal 2jongens en minimaal 2 meisjes geboren in 2007 of later.De NTT Hoofdcoach kan 4 zeilers uitnodigen middels een wildcard, waarbij het NTT maximaal uit 10 zeilersbestaat. Invulling van de selectie plaatsen op naam vindt plaats op uitnodiging op de volgende wijze:
 • Beste 2 jongens uit de top 12;
 • Beste 2 meisjes uit de top 12;
 • Aangevuld met zeilers uit de top 12
ILCA 6 Maximaal 6 zeilers,waarvan minimaal 2jongens en minimaal 2 meisjes geboren in 2006 of later.De NTT Hoofdcoach kan 4 zeilers uitnodigen middels een wildcard, waarbij het NTT maximaal uit 10 zeilersbestaat. Invulling van de selectie plaatsen op naam vindt plaats op uitnodiging op de volgende wijze:
 • Beste 2 jongens uit de top 12;
 • Beste 2 meisjes uit de top 20;
 • Aangevuld met zeilers uit de top 12
ILCA 7 Maximaal 6 zeilers geboren in 2002 of later.De NTT Hoofdcoach kan 4 zeilers uitnodigen middels een wildcard, waarbij het NTT maximaal uit 10 zeilersbestaat. Invulling van de selectie plaatsen op naam vindt plaats op uitnodiging op de volgende wijze:
 • Zeilers uit de top 12
Algemeen Aanvulling middels wild cards. De Hoofdcoach van NTT kan daarnaast - maar hoeft niet bij gebrek aan niveau - extra zeil(st)ers voordragen middels wild cards:
 • op basis van NOC*NSF-status nu of in het verleden;
 • op basis van commitment t.a.v. het programma en meerwaarde voor de groep;
 • bij het uit elkaar vallen van een team;
 • Bij bijzondere prestaties in de voorjaarsselectie of in een andere klasse

Hierbij kan niet van de leeftijdsgrens worden afgeweken. Deze voordracht(en) vinden plaats na overleg met het bestuur NED ILCA.

4.2. Commitment eis

Aanwezigheid op 80% van het voorgelegde Nederlandse programma

 • deelname aan 2 piek evenement (J)EK en (J)WK (indien in Europa)
 • Minimaal 2 buitenlandse trainingsstages in de maanden december t/m maart indien gepland.

Overige buitenlandse activiteiten op het programma worden sterk aangeraden, maar zijn niet verplicht. Er wordt in Nederland op de vrijdag getraind, de zogenaamde ‘Bonus Friday’. Het volledige NTT programma komt neer op ongeveer 90 dagen zeilen in Nederland en 30 dagen zeilen in het buitenland. (dit kan per seizoen verschillen).

Het programma wordt samengesteld door de (hoofd)coach NTT en ruim vooraf gecommuniceerd. Binnen het NTT programma valt ook het fysieke programma, dit fysieke programma wordt voor een deel thuis afgewerkt en voor een deel tijdens trainingsdagen. Deze dagen tellen niet mee als zeildagen in het programma. Deze fysieke trainingen worden overlegd met de NTT coach.

In de winter wordt er op woensdagavond een fysieke training gedaan; deze is online en verplicht voor NTT.

4.3. Sportmedische keuring

Om definitief toe te kunnen treden tot het NTT moet een sportmedische keuring gedaan worden voor eigen rekening (gedekt door de zorgverzekeraar) en deze moet positief zijn. Deze wordt centraal gecoördineerd vanuit het Watersportverbond en zal door de hoofdcoach aangeleverd worden. Na de keuring wordt de uitslag naar de hoofdcoach NTT gestuurd.

4.4. Gewichtsrestrictie

Wanneer zeilers de prestatienorm hebben gehaald voor het NTT kunnen ze nog geweigerd worden, wanneer ze niet voldoen aan de eis voor het gewicht. Wanneer verwacht wordt dat ze deze binnen korte tijd gaan halen, wordt ook voldaan aan de gewichtseis. (Watersportverbond in overleg met de verantwoordelijke programmacoach bepaalt dit).

NTT ILCA 4: > 52 Kg en < 66 Kg

NTT ILCA 6: > 64 Kg en < 78 Kg

NTT ILCA 7: > 75 Kg en < 88 Kg

4.5. NTT aanvulling gedurende het seizoen

De NTT’s worden samengesteld op basis van de NED ILCA najaar ranking.

Het Watersportverbond kijkt gedurende het seizoen of ze het huidige NTT willen aanvullen met wildcards voor nieuwe zeilers.

Redenen voor een wildcard kunnen zijn:

 • Opvallende resultaten in de NED ILCA voorjaar ranking
 • Subjectieve inschatting van de potentie van een zeiler
 • Subjectieve inschatting van het eigenaarschap van de zeiler. Denk hierbij aan intrinsieke motivatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, assertiviteit van de zeiler.

Het is geheel aan de programmacoach NTT om samen met de hoofdcoach NTT te bepalen aan wie deze wildcards worden toegewezen en wanneer.

5. Onvoorzien

Voor alle gevallen waarin dit selectiereglement niet voorziet, beslist het bestuur van NED ILCA, zo nodig na overleg met het Watersportverbond, afdeling TOPSPORT.

AANVULLING ILCA 7!!!

Selectiereglement voor deelname en uitzending (J)Europese en (J)Wereldkampioenschappen ILCA 7 voor het seizoen 2023-2024

Dit Reglement bepaalt de voorwaarden en de manier van selectie voor (jeugd en senioren) Europese en Wereldkampioenschappen ILCA 7.

NED ILCA hanteert de selectiestand als leidraad voor de uitzending naar (J)EK / (J)WK ILCA 7 bij het Watersportverbond in het najaar 2023 voor de periode 1 oktober 2023 t/m 1 september 2024.

In het geval van een gelimiteerd aantal deelnemers en plekken, waarbij NED ILCA inschrijvingplekken moet toekennen, kan teruggevallen worden op dit document.

1. Algemene voorwaarden

1.1. Nationaliteit

De kandidaat zeil(st)er(s) dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

-of-

De kandidaat zeil(st)er(s) dienen toestemming te hebben van World Sailing en het Watersportverbond om voor Nederland uit te kunnen komen op internationale kampioenschappen. Conform World Sailing Regulation 17.

1.2. Deelnamerecht

Kandidaat zeil(st)er(s) waarvan het World Sailing Deelname-recht is ingetrokken komen niet in aanmerking voor selectie. Conform World Sailing Regulation 19.

1.3. Wedstrijdlicentie

Kandidaat zeil(st)er(s) dienen in het bezit te zijn van een door het Watersportverbond uitgegeven wedstrijdlicentie. Watersportverbond wedstrijdzeilen: RRS 46 en 75.

1.4. Leeftijdsgrens

Voor uitzendingen naar internationale kampioenschappen geldt de leeftijdslimiet voor het desbetreffende evenement.

2. Kandidaten

2.1. Kandidaatstelling

Om in aanmerking te komen voor selectie of uitzending dient een kandidaat lid te zijn van het Watersportverbond of een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging en NED ILCA en de contributie te hebben betaald.

2.2. Inschrijving

Kandidaat zeil(st)er(s) dienen zich zelf in te schrijven voor de selectiewedstrijden (voor zover van toepassing).

3. Selectie

3.1. Selectiewedstrijden NED ILCA

Voor de ILCA 7 bestaat de najaar selectie uit de volgende evenementen:

Datum Evenement Locatie
23-24 september 2023 United 4 Medemblik
29-30, september, 1 oktober 2023 ONK Medemblik

* Intentie is alle 2 de evenementen mee te laten tellen. Dit aantal kan worden aangepast wanneer er een evenement afgelast wordt of wanneer er door te weinig inschrijfplekken zeilers die voor een selectie in aanmerking komen, niet kunnen deelnemen. Het Watersportverbond neemt dit besluit in overleg met de NED ILCA voor de start van het evenement. De selectie kan dus uiteindelijk, maar uit 1 evenement bestaan.

3.2. Regels t.a.v. de berekening van de ranking

Voor de berekening van de ranking standen in de verschillende groepen zal gebruik worden gemaakt van het lage punt systeem, deze staat omschreven in de regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024 (appendix A).

Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en wordt als zodanig meegeteld.

Buitenlandse deelnemers worden meegeteld in de uitslagen.

Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als ranking evenement vormen samen 'de Ranking'. Indien er sprake is van medal races en/of finals dan zijn het alle wedstrijden voordat er overgegaan wordt op finals en/of medal races die meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: indien de selectie bestaat uit 1 evenement zal de einduitslag van dit evenement tellen).

Aan het einde van de (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 5 races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 4 starts geen aftrek wordt toegepast, een serie van 5 t/m 9, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de gehele serie worden gedaan.

We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1 evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er sprake is van geen geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden.(zie artikel 1.7).

Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal inschrijvingen (indien de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen, lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).

3.3. Regels t.a.v. het vaststellen van de ranking

De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele aftrek, zoals omschreven in artikel 1.5.6., op de eerste plaats van de lijst staat.

Indien zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge rangorde vastgesteld conform de in appendix A (regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024 ) omschreven procedure.

Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld moet worden, geldt de voorlopige uitslag.

3.4. Mogelijkheid tot directe plaatsing senioren EK / WK ILCA 7 (2024)

Wanneer een zeiler zich plaatst voor de Goldfleet op de WK senioren ILCA 7 in 2023, plaatst hij zich direct voor de EK en WK in 2024. Deelname aan selectie is dan niet noodzakelijk. Indien dit meerdere zeilers zijn, zal de verdeling van de plekken gaan, naar gelang ranking van deze Goldfleet.

Het behalen van de Golfleet op het WK senioren, geeft directe plaatsing op EK en WK het opvolgende jaar.

De overige plekken worden verdeeld vanuit de ranking van de najaarselectie ILCA 7 2023, zoals in dit document beschreven.

4. Onvoorzien

Voor alle gevallen waarin dit selectiereglement niet voorziet, beslist het bestuur van NED ILCA, zo nodig na overleg met het Watersportverbond, afdeling TOPSPORT.