Nederlandse Regio ILCA Klasse (voorheen: Laserklasse Organisatie Nederland)


Privacybeleid LON

PRIVACYBELEID VAN Laserklasse Organisatie Nederland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Laserklasse Organisatie Nederland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Laserklasse Organisatie Nederland,  een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Laserklasse Organisatie Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Laserklasse Organisatie Nederland, Singel 24a, 1402 NT Bussum KvK nummer: 40625087.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via  taairaterces.[antispam].@laserklasse.nl  

2. Welke gegevens verwerkt Laserklasse Organisatie Nederland en voor welk doel

2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2       Laserklasse Organisatie Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de  
             volgende doeleinden:
            a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap
             en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificering van 3e instanties, voor de verstrekking van 
             de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie, uitnodigingen en 
             informatie over diensten en activiteiten van Laserklasse Organisatie Nederland.
     
            b) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,     
            cursussen, trainingen bestellingen, afgenomen diensten financieel af te wikkelen

2.3       Je naam en telefoonnummer kunnen uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst worden gebruikt
            om je te vragen naar je ervaringen met Laserklasse Organisatie Nederland en je te informeren over de
            ontwikkelingen van Laserklasse Organisatie Nederland.

E-mail berichtgeving:

Laserklasse Organisatie Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Laserklasse Organisatie Nederland . Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen

Laserklasse Organisatie Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Laserklasse Organisatie Nederland passende technische en
           organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Laserklasse Organisatie Nederland gebruik van diensten
           van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Laserklasse Organisatie Nederland kan je een verzoek indienen om je
           persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Laserklasse Organisatie Nederland zal
           je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan
          je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Laserklasse Organisatie Nederland je persoonsgegevens verwerkt
          of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
           ledenadministratie, taairaterces.[antispam].@laserklasse.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.